Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 

“แล็บประชารัฐ” คว้ารางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประจำปี 2560

“แล็บประชารัฐ” คว้ารางวัลหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่นประจำปี 2560 พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานของแล็บรองรับพันธกิจช่วยผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2560 โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบรางวัลรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จำกัด หรือ แล็บประชารัฐ ได้รับรางวัลในสาขาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประเภทหน่วยตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2560 โดยมีนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการแล็บประชารัฐ เข้ารับรางวัล

โดยกรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ กล่าวถึงรางวัลที่ได้รับว่า เป็นรางวัลห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับ มกอช.อย่างถูกต้องมาโดยตลอดในเรื่องการตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องแล็บ ถือเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและความภาคภูมิใจของแล็บประชารัฐที่ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือกลุ่ม SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร โดยเป็นการนำแล็บมาตรฐานสากล และเทคโนโลยีชั้นสูงลงไปช่วยคนตัวเล็ก ซึ่งถือเป็นการก้าวเข้าสู่เกษตร 4.0 ได้สำเร็จ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายหลักของรัฐบาล ทั้งนี้ แล็บประชารัฐ จะเดินหน้าเข้าสู่การสร้างมาตรฐานของแล็บให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพในทุกด้าน

โอกาสนี้ แล็บประชารัฐ ได้มอบเงินบริจาคเพื่อสบทบทุนมูลนิธิพระดาบส ในการส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นสูง แต่ใฝ่ศึกษาและมีความเพียร ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพและคุณธรรมศีลธรรม เพื่อให้ออกไปประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเองและประเทศชาติได้ในอนาคต สำหรับมูลนิธิพระดาบสจัดตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ปี 2518 เปิดสอนใน 8 หลักสูตร ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระดาบสแล้วกว่า 1,250 คน0 0 0 4 3 7 0 1 1 7
0 0 0 3 6 1 2 2 0 6 1