Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
   ด้วยความต้องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น คุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคและหน่วยงานควบคุม ดูแลของภาครัฐเรียกร้องต่อผู้ผลิต ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ จึงมีมาตรการถ่ายโอนงานด้านการรับรองฟาร์มในการผลิตขั้นปฐม ตามหลักปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตสินค้าเกษตร (Good Agriculture Practices, GAP) ให้กับภาคเอกชนที่สนใจ เพื่อเป็นการสนับสนุน พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีหน่วยงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
   บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 ได้มุ่งเน้นให้การบริการทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยทางด้านอาหารด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ให้กับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์โดยบุคลากรและระบบการทำงานที่เปี่ยมไปด้วยความเป็นมืออาชีพ และเชื่อถือได้ อันเป็นส่วนในการผลักดันให้อาหารไทยไปสู่ตลาดโลกอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ
   ด้วยความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานตลอดมา ในปี 2555 ผู้บริหาร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายที่จะเพิ่มบทบาทของบริษัทฯ มาเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพและผลผลิต โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่าระบบคุณภาพและผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด บริษัทฯมีความพร้อมที่จะเป็นหน่วยรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ภายใต้การรับรองของ มกอช. รวมทั้งการขอเป็นหน่วยรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 สาขา GMP/HACCP

การรับรองผลิตภัณฑ์/ระบบ
     ส่วนตรวจสอบและรับรองระบบ
     ส่วนตรวจสอบและรับรองระบบ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นหน่วยตรวจ (Inspection Body : IB) และหน่วยรับรอง (Certification Body : CB) ได้เริ่มดำเนินการให้บริการด้านการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบ ดังนี้
     - GAP ฟาร์มเลี้ยง และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล กุ้งทะเล ปลานิล ปลาสลิดและกุ้งก้ามกราม
     - CoC ฟาร์มเลี้ยง และฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาล กุ้งทะเล
     - Good Manufacturing Practices (GMP)
     - Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
     - GAP พืชอาหาร ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย
     - เกษตรอินทรีย์ : พืชอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์

      การรับรองความสามารถของหน่วยรับรอง (CB)
      - CB : มาตรฐาน ISO/IEC 17065 : 2012
         1.การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
            - ด้านประมง : กุ้งทะเล กุ้งกร้ามกราม ปลานิล ปลาสลิด สัตว์น้ำจืด
               GAP : มกษ.7401-2557 มกษ.7422-2553 มกษ.7417-2559, GAP : กรมประมง และ CoC : กรมประมง
            - ด้านพืชข้าว : ข้าวหอมมะลิไทย ข้าว พืชอาหาร
               GAP : มกษ.4400-2552, มกษ.4401-2551 และ มกษ.9001-2556
            - เกษตรอินทรีย์ : พืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์
               มกษ.9000 เล่ม1-2552 และ มกษ.9000 เล่ม4-2553
         2.ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
            มกษ.4702-2557 : เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน
      - CB : มาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 : 2015
            การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (ISIC Code15)
               GMP : มกษ.9023-2550 : มาตรฐานการปฏิบัติทางการผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practices : GMP)
                         มกษ.4403-2553 : มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (Good Manufacturing Practices for Rice Mill)
                         มกษ.9035-2553 : มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good Manufacturing Practices for Packing House of Fresh Fruits and Vegetables)
                         มกษ.1004-2557 : มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Code of Practice for Sulphur Dioxide Fumigation of Fresh Fruits)
                         มกษ.6401-2558, มกษ.9039-2556, มกษ.9041-2557 และมกษ.9046-2560
               HACCP : มกษ.9024-2550 : ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP)
               Codex Alimentarius Commission: CAC / RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Recommended International Code of Practice: General Principles of Food Hygiene, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application
      - CB : หนังสือแสดงการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช ออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร

      การรับรองความสามารถของหน่วยตรวจ (IB)
      - IB : มาตรฐาน ISO/IEC 17020 : 2012
        GAP มกษ.7401-2557, มกษ.7422-2553, มกษ.7417-2559, GAP กรมประมง, CoC กรมประมง, มกษ.6403-2558, มกษ.6901-2552, มกษ.4400-2552, มกษ.4401-2551 และ มกษ.9001-2556

     ขอบข่ายที่ให้การรับรอง (CB)
     1.ด้านประมง
 • มกษ.7401-2557 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
 • มกษ.7422-2553 : การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล
 • มกษ.7417-2559 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 • มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล และสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2553 กรมประมง
 • มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลปลานิล และสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลานิล พ.ศ.2553 กรมประมง
 • มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553 กรมประมง (ปลาทะเล)
 • มาตรฐานโค้ด ออฟคอนดัค (CoC) สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล และสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2546 กรมประมง
     2.ด้านพืชอาหาร ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย เกษตรอินทรีย์
 • มกษ.4400-2552 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย
 • มกษ.4401-2551 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
 • มกษ.9001-2556 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
 • มกษ.9000 เล่ม 1-2552 : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
 • มกษ.9000 เล่ม 4-2553 : เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 ข้าวอินทรีย์
     3.ด้าน GMP/HACCP
 • มกษ.9023-2550 : มาตรฐานการปฏิบัติทางการผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practices : GMP)
 • มกษ.9024-2550 : ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP)
 • Codex Alimentarius Commission: CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003 Recommended International Code of Practice: General Principles of Food Hygiene, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for Its Application
 • มกษ.1004-2557 : มาตรฐานการปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Code of Practice for Sulphur Dioxide Fumigation of Fresh Fruits)
 • มกษ.4403-2553 : มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (Good Manufacturing Practices for Rice Mill)
 • มกษ.9035-2553 : มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (Good Manufacturing Practices for Packing House of Fresh Fruits and Vegetables)
 • มกษ.6401-2558 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
 • มกษ.9039-2556 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตผักและผลไม้สด ตัดแต่งพร้อมบริโภค
 • มกษ.9041-2557 : หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตสินค้าเกษตร แช่เยือกแข็ง
 • มกษ.9046-2560 : การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียน แช่เยือกแข็ง
     4.การรับรองผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
 • มกษ.4702-2557 : เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน

     ขอบข่ายที่ให้บริการตรวจ (IB)
     1.ด้านประมง
 • มกษ.7401-2557 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
 • มกษ.7422-2553 : การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล
 • มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ และสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ พ.ศ.2553 กรมประมง (กุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม ปลานิล และปลาสลิด)
 • มาตรฐานโค้ด ออฟคอนดัค (CoC) สำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล และสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2546 กรมประมง
 • มกษ.7417-2559 : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 • มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ พ.ศ.2559 กรมประมง (กุ้งทะเล)
     2.ด้านปศุสัตว์
 • มกษ.6403-2558 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มสุกร
 • มกษ.6901-2552 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มไก่เนื้อ
     3.ด้านพืช ข้าว ข้าวหอมมะลิไทย
 • มกษ.4400-2552 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย
 • มกษ.4401-2551 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
 • มกษ.9001-2556 : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
     ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน
     ภาษา และพื้นที่ที่ให้การรับรอง/การตรวจ
     ภาษา : ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก หากผู้ยื่นคำขอ/ผู้ได้รับการรับรอง ประสงค์ให้ใช้ภาษาต่างประเทศในการตรวจประเมิน หน่วยรับรองจะพิจารณาเป็นกรณีไป
     พื้นที่ที่ให้การรับรอง
     ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในขอบข่ายที่ให้การรับรอง โดยไม่คำนึงถึงขนาด ประเภท หรือเงื่อนไขใดๆ

     ประโยชน์จากการได้รับการรับรอง
      1. ผู้ได้รับการรับรอง จะได้รับใบรับรองที่ได้ยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน GAP, CoC, Organic, GMP/HACCP และมกษ.ที่ระบุในขอบข่ายให้บริการ
      2. ผู้ได้รับการรับรอง สามารถใช้เครื่องหมายการรับรองระบบของ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และเครื่องหมายรับรองระบบงาน ในการประชาสัมพันธ์
      3. ผู้ได้รับการรับรอง สามารถขอใช้เครื่องหมาย Q Mark จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
      4. สร้างความเชื่อมั่น และประกันคุณภาพระบบ การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการผลิตทางการผลิตอาหารที่ดี ให้แก่บริษัท หรือโรงงานคู่ค้า และผู้บริโภค

     ขั้นตอนการขอรับการรับรองระบบ

     รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
      - มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ GAP และ CoC
      - มาตรฐาน GMP/HACCP
 
Donwloadดาว์นโหลดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
Donwloadดาว์นโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ในการขอรับบริการ
  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     ส่วนตรวจสอบและรับรองระบบ
     ฝ่ายโครงการพิเศษ
     Tel. 0-2940-6881-3, 0-2940-5993 Ext.213
     Fax. 0-2940-5544

 

0 0 0 4 3 7 0 0 4 9
0 0 0 3 6 1 2 1 3 8 1