Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล
ประธานกรรมการบริษัทฯ
 
นายสมเดช ศรีสวัสดิ์
กรรมการบริษัทฯ
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์
กรรมการบริษัทฯ
นางสาลินี วังตาล
กรรมการบริษัทฯ
นายพรเทพ การศัพท์
กรรมการบริษัทฯ
 
นายอดิศร พร้อมเทพ
กรรมการบริษัทฯ
นายผณิศวร ชำนาญเวช
กรรมการบริษัทฯ
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
กรรมการบริษัทฯ
นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
กรรมการบริษัทฯ
 
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร
กรรมการบริษัทฯ
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ
 
0 0 0 4 3 7 0 0 5 9
0 0 0 3 6 1 2 1 4 8 1