Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 

เกี่ยวกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Q: บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการอะไรบ้าง
A : บริษัทของเราให้บริการดังนี้
 • การทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 • ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
 • สอบเทียบเครื่องมือ
 • การฝึกอบรมทางห้องปฏิบัติการ
 • โปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (PT)
 • หน่วยตรวจและหน่วยรับรองมาตรฐาน GAP, CoC, GMP/HACCP
 • บริการที่ปรึกษาระบบ ISO 17025
 • วิจัยและทดสอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
 • วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
Q : บริษัทห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีทั้งหมดกี่สาขา
A : บริษัทของเรามีทั้งหมด 6 สาขา คือ
 • สาขากรุงเทพ
 • ฉะเชิงเทรา
 • สมุทรสาคร
 • เชียงใหม่
 • ขอนแกน
 • สงขลา
 

เกี่ยวกับ ความปลอดภัยของอาหาร

Q : ความปลอดภัยด้านอาหารคืออะไร
A : ความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ที่อธิบายถึงการซื้อ การเก็บอาหาร การเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร การเสิร์ฟ รวมถึงการจัดการกับอาหารที่เหลือ เพื่อป้องกันการก่อให้เกิดโรคจากอาหาร
 
Q : อันตรายจากอาหารคืออะไร
A : อันตรายจากอาหารเกิดจากการปนเปื้อน ของสารที่เป็นอันตราย หรือจุลินทรีย์ในอาหาร สิ่งที่อาจปนเปื้อนในอาหาร และทำให้เกิดอันตรายได้แก่ การปนเปื้อนจาก สารเคมี จุลชีววิทยา และทางกายภาพ

 

0 0 0 4 3 7 0 0 7 1
0 0 0 3 6 1 2 1 6 0 1