Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ด้านการตรวจสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรอาหาร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม”พันธกิจ (Mission)

   1. สร้างมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือ ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว
   2. สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
   3. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นอ้างอิง
   4. มุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากล และสร้างเครือข่ายกับห้องปฏิบัติการประเทศคู่ค้าหลัก
   5. เป็นพันธมิตรกับผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
   6. ขยายขอบข่ายการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร
   7. พัฒนาบุคลากรภายในให้มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าวัตถุประสงค์หลัก

   1. เพื่อบริการตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตร และอาหารทั้งนำเข้าและส่งออกเน้นให้บริการแก่ ภาคธุรกิจ ด้วยความเชื่อมั่นในการตรวจสอบและรับรองและสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
   2. เพื่อพัฒนามาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard Material) สำหรับการยืนยันความถูกต้องแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์
   3. สร้างความมั่นใจในสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทยทั้งทางด้านมาตรฐานและความปลอดภัย

0 0 0 4 3 7 0 0 5 7
0 0 0 3 6 1 2 1 4 6 1