Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
      ปัจจุบัน Central Lab Thai ให้บริการในส่วนของการจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และการจัดงานอีเวนท์ต่างๆ ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น งานประชุม สัมมนาด้านวิชาการ งานฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานนิทรรศการทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมทั้งงานเทศกาลประจำท้องถิ่นต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชียวชาญในการติดต่อ ประมานงาน รวมกึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณ ภายใต้รูปแบบงานที่สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในงานต่างๆ

  • งานประชุมสัมมนา ทั้งในรูปแบบของงานวิชาการ ธุรกิจ และอื่นๆ
  • การจัดศึกษาดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ
  • งานฝึกอบรมให้ความรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา
  • งานนิทรรศการและงานเทศกาล ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
  • งานอีเว้นท์รูปแบบอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้าในงบประมาณที่เหมาะสม
0 0 0 4 3 7 0 0 5 6
0 0 0 3 6 1 2 1 4 5 1