Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
     Central Lab Thai ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานรับทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกระทรวงการคลังหมายเลขลำดับที่ 302 สามารถปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาในหลากหลายสาขา โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ รวมทั้งด้านอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ให้ทุนวิจัยสามารถนำเงินที่ลงทุนไปใช้ในการลดภาษีได้ถึง 300 เปอร์เซนต์ โดยสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ทุกสาขา
0 0 0 4 3 7 0 0 4 3
0 0 0 3 6 1 2 1 3 2 1