Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
      ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทุกชนิดที่ขึ้นทะเบียนไว้ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ถูกยกเลิกทั้งหมด โดยจะต้องถูกถ่ายโอนมาสู่ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3)
     Central Lab Thai มีความพร้อมในการให้บริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ในด้านทดลองประสิทธิภาพและสารพิษตกค้างให้กับผู้ประกอบการ ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ตามระบบ ISO/IEC 17025 หรือ ระบบ OECD-GLP ครอบคลุมกิจกรรมการศึกษาวิจัยตามข้อกำหนด พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย

การวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร
     Central Lab Thai ดำเนินการวิจัยและทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อให้ผู้ผลิตวัตถุอันตรายมีผลการทดสอบวัตถุอันตรายกับเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น พืช โรคพืช วัชพืช หรือศัตรูพืชอื่นๆ ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร

การทดสอบสารพิษตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตร
     Central Lab Thai เป็นหน่วยงานรับรองร่วมกับอีก 3 สมาคม ให้สามารถดำเนินการทดลองพิษตกค้างวัตถุอันตรายทางการเกษตร เรื่องกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2552

การทดสอบปุ๋ย และฮอร์โมนพืชต่างๆ
     Central Lab Thai สามารถช่วยผู้ประกอบการในการทดสอบ การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม และการวิจัยกระบวนการผลิตปุ๋ยเพื่อให้ได้ค่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีการวิเคราะห์คุณสมบัติทุกรุ่นของการผลิตและเก็บไว้อย่างน้อย 10 ปี ตาม พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการตรวจติดตามคุณภาพของรัฐ

0 0 0 4 3 7 0 0 6 9
0 0 0 3 6 1 2 1 5 8 1