Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ
 
นายจารึก จันทรวงศ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ รับผิดชอบ
สายงานสาขา 2
นายธีระ เตชเจริญพานิช
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานอำนวยการ
นายวิชัย จินดาสกุลยนต์
ผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบ สายงานปฏิบัติการ
 
นางสาวจิตติญาภา เทพอวยพร
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายแผนงานและพัฒนาองค์กร
และกำกับ ดูแลสำนักกรรมการผู้อำนวยการ
นายคณิต ปรีดาภรณ์ภากร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
นายเจษฎา ศิริศรีวิโรจน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นายวิสุทธิ์ วีระกุลพิริยะ
ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ
นายนพพร ไชยเวช
ผู้อำนวยการสาขากรุงเทพ
รักษาการผู้อำนวยการสาขาสมุทรสาคร
นางชม้อย ทองลือ
ผู้อำนวยการสาขาฉะเชิงเทรา
 
นายสมศักดิ์ ทะระถา
ผู้อำนวยการสาขาเชียงใหม่
นายไตรรัตน์ สายมณี
ผู้จัดการส่วนห้องปฏิบัติการ สาขาสงขลา,
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสาขาสงขลา
นายพิรุฬห์ สีหาบัว
รักษาการผู้อำนวยการสาขาขอนแก่น
 
 
0 0 0 4 3 7 0 1 1 8
0 0 0 3 6 1 2 2 0 7 1